Aanbieding EK 2008
Technische informatie
Voorwaarden
Contact
Producten
Table tops
Vrijstaande oplossingen
Permanente systemen
  unicomedia

24 uur per dag, 3M Vikuiti - Unicomedia display oplossingen

  unicomedia

Download algemene voorwaarden

Bescherming privacy
alle informatie die verzameld wordt op onze site zullen wij strikt persoonlijk houden en niet aan derden worden vrijgegeven. als je vragen hebt kun je ons deze via het contact-formulier laten weten. of bellen natuurlijk, telefoon 020 6732275 

leveringsvoorwaarden 

artikel 1 (algemeen)
1.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Unicomedia, werkmaatschappij van adball gevestigd te amsterdam en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 34218508. door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Unicomedia middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.2 afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Unicomedia zijn overeengekomen.
1.3 alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Unicomedia worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Unicomedia ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Unicomedia en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.
1.5 bij gebruik van de term schriftelijk wordt uitsluitend bedoeld, correspondentie welke zal plaatsvinden via reguliere post danwel via een door een deurwaarder uitgereikte betekening.
1.6 Unicomedia heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Unicomedia websites te wijzigen.

artikel 2 (aanbiedingen en overeenkomsten)
2.1 alle aanbiedingen van Unicomedia zijn vrijblijvend en Unicomedia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Unicomedia. Unicomedia is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Unicomedia dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Unicomedia gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Unicomedia.

2.4 alle verstrekte opdrachten zijn zonder voorbehoud.
2.5 de administratie van Unicomedia geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Unicomedia verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Unicomedia verrichte leveringen. Unicomedia erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.6 de orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;
- de prijs van het product;
- het ordernummer van de overeenkomst;
- het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Unicomedia, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
artikel 3 (levering en levertijden)
3.1 de door Unicomedia opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht jouw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn viermaal de overeengekomen levertermijn overschrijdt.Volgens de wet kopen op afstand bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is stelt Unicomedia de consument hier tijdig van op de hoogte en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
3.2 de opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
3.3 de levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.
artikel 4 (prijzen en betaling)
4.1 de vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro\'s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.
4.3 bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Unicomedia gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Unicomedia te weigeren.

artikel 5 (overmacht)
5.1 Unicomedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaal aanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
artikel 6 (eigendom van producten)
6.1 alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Unicomedia, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Unicomedia zijn voldaan. het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.
artikel 7 - intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 de klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Unicomedia geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Unicomedia garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Unicomedia geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
artikel 8 (reclames en aansprakelijkheid)
8.1 de klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. indien dit niet het geval is, dient de klant Unicomedia daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Unicomedia de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten danwel reparatie van producten. de kosten, verbonden aan het retourzenden, zijn voor rekening van de klant.

8.3 indien een product niet juist is, zal Unicomedia het produkt vervangen. het geeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren.
artikel 9 (bestellingen en communicatie)
9.1 Unicomedia is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Unicomedia, dan wel tussen Unicomedia en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Unicomedia.
artikel 10 (persoonsgegevens en privacy)
10.1 door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Unicomedia zal de bij haar bekend zijnde gegevens nimmer in het openbaar brengen, danwel te verstrekken aan derden tenzij hiertoe een gerechtelijk bevel zal worden overlegd.

10.2 bancaire gegevens zullen door Unicomedia in geen enkel bestand worden opgeslagen.
artikel 11 (diversen)
11.1 indien de klant aan Unicomedia schriftelijk opgave doet van een adres, is Unicomedia gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Unicomedia een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 indien door Unicomedia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. de klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Unicomedia deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Unicomedia is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
artikel 12 (toepasselijke recht en geschillenregeling)
12.1 op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Unicomedia is het nederlands recht van toepassing.
12.2 alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in nederland.
artikel 13 (Wet koop op afstand)
De consument heeft het recht van retour binnen 7 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour. Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd.

In de aanbieding
Met dit pakket maakt u uw klanten oranje gek. Een 60 inch( 1.20 x 0.90 ) scherm overal eenvoudig te plaatsen en ook buiten te gebruiken. Voor een fantastische resolutie in een binnen situatie zijn ...

€ 2.899,00
Zoek producten
 
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel beginnen